Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj digitální kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich aktivní účasti v nově vytvořeném vzdělávacím programu (VP).

Dílčí cíle:

  1. vytvořit pěti modulární vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základní školy podle Evropského rámce DigCompEdu, který bude vytvořen nejen obsahově, ale i s metodickou podporu v podobě metodiky a dalších podpůrných materiálů.
  2. vzdělávací program bude na rozdíl od dosavadních vzdělávacích programů koncipován komplexně od profesních kompetencí učitelů k pedagogickým tak, aby ve výsledku dokázali pedagogičtí pracovníci aktivně a v souladu s rozvojem digitální společnosti v ČR i ve světě budovat a rozvíjet digitální kompetence žáků.
  3. pedagogický pracovník, který je v současné chvíli po vzoru Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) v úrovni Nováček (A1) nebo Objevitel (A2) postoupí do úrovně Praktik(B1) nebo Odborník (B2). V praxi to znamená, že experimentuje s digitálními technologiemi a používá je tvořivě do profesních aktivit. Ochotně rozšiřuje svůj repertoár používaných nástrojů, stále se učí a zdokonaluje v tom, které nástroje jsou vhodné pro konkrétní situace v zapojování digitálních nástrojů do výukových metod a strategií. Aby se praktik stal odborníkem, potřebuje ve své práci více času na experimentování a reflexi, doplněnou o spolupráci a výměnu zkušeností. Jako odborníci dokáží pedagogičtí pracovníci používat širokou škálu digitálních nástrojů tvořivě a kriticky, vybírají ty, které se hodí pro danou situaci nejlépe. Rozumí výhodám i nevýhodám digitálních strategií. Jsou otevření novým nápadům, uvědomují si, že existuje ještě mnoho věcí, které nevyzkoušeli. Rozšiřují a upevňují vlastní repertoár strategií.
  4. vytvořený program bude ověřený ve skupinové a individuální výuce s podporou mentorů, aby mohl být ve své finální podobě dál šířen v DVPP.

Stanovené cíle jsou v souladu s naplňováním Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.