Školní výkonová motivace žáků

Autor

Vladimír Hrabal, Isabella Pavelková 

Tento dotazník vznikl v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Cesta ke kvalitě byl národní projekt MŠMT s plným názvem "AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“, číslo projektu (CZ.1.07/4.1.00/06.0014). Projekt partnersky realizoval Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Národní institut pro další vzdělávání. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

 

Odkaz na manuál k metodě. Soubor pdf se otevírá na nové stránce.

Respondent

Žák
 

Charakteristika metody

Metoda Školní výkonová motivace žáků umožní diagnostikovat žákovu motivaci ke školnímu výkonu a pomůže najít způsoby, jakými ji posilovat.
Výkonová motivace se skládá z potřeby dosáhnout úspěšného výkonu ve škole a potřeby vyhnout se školnímu neúspěchu. Poměr těchto potřeb ovlivňuje přístup a chování žáků ve školních výkonových situacích, a tím i efektivitu jejich učení. Na základě znalosti míry intenzity a poměru motivačních potřeb u žáků lze volit optimální náročnost zadávaných úkolů pro jednotlivé žáky a zároveň optimalizovat práci učitele s motivací ve vyučování. Dotazník je použitelný i pro pedagogicko-psychologickou diagnostiku jednotlivých tříd. Jeho výsledky podávají třídním učitelům a řediteli základní informace o výkonovém chování žáků, které umožní plánování nových výchovně-vzdělávacích opatření ve škole.
 

Sledované proměnné

Potřeba úspěšného výkonu. Potřeba vyhnutí se neúspěchu. (Míra zaujetí úkolem, míra nasazení při práci na úkolu, chování žáků v úkolových situacích, reakce na úspěch a neúspěch, aspirační úroveň, soutěživost, sebedůvěra a  sebepochybování.)
 

Rozsah

12 otázek, 5stupňová škála
 

Výstup

Detailní informace o celkovém, převažujícím pocitu jednotlivých respondentů – žáků, z výukového procesu, popis postoje jednotlivých žáků k učení a ke klasifikaci. Souhrnné informace o výkonovém chování jednotlivých školních tříd, ročníků. 
 

Příjemce výstupu

Respondent - třídní učitel, ředitel.
 

Ukázka dotazníku