Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Naše společnost je akreditovanou organizací v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Akreditace organizace je k nahlédnutí zde (soubor pdf, otevírá se v novém okně)

K otevření souboru tohoto typu potřebujete Acrobat Reader - stažení zdarma zde.

Seznam akreditovaných kurzů: 

Platnost do 29. 9. 2023                 1. Využití týmové práce žáků
21022/2020-5-619   2. Brainstorming v pedagogické praxi
    3. Rozvoj kreativity a kreativního myšlení
    4. Metoda projektového vyučování
    5. Efektivní komunikace
    6. Řešení obtížných situací ve škole
    7. Úvod do asertivity
    8. Syndrom vyhoření v pedagogické praxi
    9. Stres v pedagogické praxi
  10. Plánování a organizace práce pedagoga
  11. Jak učit teoretické předměty
  12. Co je to badatelsky orientovaná výuka a co žákům přináší?
  13. Jak na čtenářské dílny?
  14. Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?
  15. Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky?
  16. Jak zavádět environmentální výchovu do výuky i života školy?
  17. Co je to formativní hodnocení a v čem spočívá jeho efektivita?
  18. Globální výchova aneb jak zavádět průřezová témata RVP do výuky i do života škol
  19. Jak na skupinové a kooperativní učení?
  20. Jak efektivně používat metody aktivního učení?
  21. Co je to místně zakotvené učení a jaký je jeho význam?
  22. Podnětné prostředí pro učení
  23. Jak na projekty a projektové vyučování?
  24. Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?
  25. Proč zavádět žákovská portfolia a jak s nimi pracovat?
  26. MS PowerPoint pro začátečníky
  27. MS PowerPoint pro pokročilé
  28. MS Word pro začátečníky
  29. MS Word pro pokročilé
  30. MS Excel pro začátečníky
  31. MS Excel pro pokročilé
  32. Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora
  33. Sociální sítě ve výuce
  34. Digitální učební materiály snadno a rychle
  35. Vektorová grafika a Zoner Callisto
  36. Využití cloudů ve školním prostředí
  37. Adobe Acrobat
  38. Rastrová grafika a Zoner Photo
  39. Technologická rizika práce v počítačových sítích a jejich minimalizace
  40. Microsoft Teams a výuka online
  41. Google Classroom a výuka online
  42. Asertivita pro pedagogy
  43. Jak pracovat s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
     
Platnost do 12. 11. 2023   1. Konflikt - koření života
32321/2020-4-826     2. Koučovací přístup ve vedení lidí
    3. Kvalita výuky a jak na ni
    4. Mentoring jako součást profesního rozvoje
    5. Pedagogický konstruktivismus v praxi I.
    6. Pedagogický konstruktivismus v praxi II.
    7. Pedagogický konstruktivismus v praxi III.
    8. Příprava třídních učitelů
    9. Společné vzdělávání žáků se SVP (8 h)
  10. Společné vzdělávání žáků se SVP (16 h)
  11. Trendy ve vzdělávání
  12. Vedení třídnických hodin
  13. Vedení třídních schůzek
  14. OSR - Jak partnersky komunikovat
  15. OSR - Jak efektivně spolupracovat
  16. OSR - Efektivní partnerská komunikace ve škole
  17. OSR - Efektivní spolupráce ve škole
  18. Osobnostně sociální rozvoj - Komunikační dovednosti - 8 hodin
     
Platnost do 9. 2. 2025             1. Koučování a mentoring ve vzdělávání   
27792/2021-4-930     2. Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči
    3. Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností
    4. Hodnocení, zpětná vazba a individuální přístup k žákům
    5. Jak motivovat žáka
    6. Jak na volbu vzdělávacích metod na 1. stupni ZŠ při společném vzdělávání
    7. Jak na volbu vzdělávacích metod na 2. stupni ZŠ při společném vzdělávání
    8. Jak upravit ŠVP běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním
    9. Jak upravit ŠVP v ZŠ vzdělávající žáky s LMP v souvislosti se společným vzděláváním
  10. Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 1. stupni ZŠ v rámci společného vzdělání
  11. Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělání
  12. Manažerský trojboj
  13. Mentoring nebo jen hodnocení?
  14. Mentorské dovednosti (32 h)
  15. Mentorské dovednosti (56 h)
  16. Mentorské dovednosti (80 h)
  17. Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (80 h)
  18. Odměny a tresty
      19. Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů - „Já a komunita = komunita a já.“
  20. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Komunikační dovednosti aneb „Já x Ty = rozumíme si“
  21. Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Sebepoznání aneb Já x Já = Já na druhou
  22. Plánování a formulace cílů
  23. Práce se ŠVP v SŠ
  24. Práce se ŠVP v ZŠ
  25. Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání
  26. Rozvoj mentorských dovedností – mentor mentoring
  27. Spolupráce s rodiči
  28. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
  29. Tvorba a úpravy ŠVP
  30. Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
  31. Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
  32. Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v SŠ
  33. Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ
  34. Úvod do mentoringu
  35. Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (16 h)
  36. Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (32 h)
  37. Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (56 h)
  38. Výchovný styl v práci učitele
  39. Výchovný styl, mezilidské vztahy, komunikace
  40. Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce pedagoga s emocemi