Anketa pro rodiče

Autor

Tomáš Kohoutek, Jan Mareš

Respondent

Rodiče (popř. jiné pečující osoby)
 

Charakteristika metody

Smyslem metody je poskytnout příležitost k vyjádření všem rodičům žáků (popř. i jiným pečujícím osobám) k relevantním otázkám chodu školy. Rodiče a pečující osoby pomocí této metody projevují své názory a předávají škole potřebné informace, podněty a zpětnou vazbu v oblasti spokojenosti s jednotlivými aspekty chodu školy, informují o silných a slabých stránkách školy z pohledu rodičů. Důležité je, aby byla anketa dostupná nejen pro rodiče, kteří jsou se školou v pravidelném kontaktu, projevují zájem o to, jak se jejich dítěti ve škole daří, případně se zapojují do práce rodičovských orgánů, ale i pro ty, jejichž participace na chodu školy není nijak významná, k chodu školy se zpravidla nevyjadřují, nebo dokonce o otázky spojené se školou, kam jejich dítě chodí, běžně nejeví zájem.
Na návratnost dotazníků a z ní vyplývající limity je třeba brát zřetel při interpretaci výsledků ankety. Získané výsledky nejsou objektivní zprávou o stavu školy, ale výpovědí o pohledu rodičů na školu, o povaze interakce mezi nimi a školou. Platnost (validita) zprávy a její užitečnost pro školu závisí tedy do značné míry na správné interpretaci těchto výsledků.
Ankety je možné využívat jak jednorázově, tak opakovaně pro sledování dlouhodobějších trendů v životě školy.
 

Sledované proměnné

Dostatečnost informací a jejich přínos; zázemí; výuka; výchovné působení školy; další aktivity; vztahy; spolupráce rodičů se školou; komunikace rodičů se školou.
 

Rozsah

107 otázek, odpovědi ANO - NE
 

Výstup

Podrobná slovní zpráva se skládá z úvodního textu a přehledné tabulky účasti rodičů v anketě. Zpráva pokračuje popisem výsledků v jednotlivých oblastech. Podrobné rozdělení odpovědí je prezentováno i v tabulkách, vkládaných průběžně v textu. 
 

Příjemce výstupu

Třídní učitel, ředitel.
 

Cena:

2000,- Kč/škola    vč. DPH